Przetarg

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu

 • Status: otwarte
 • Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
 • Zamawiający: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu
 • Finansowanie: Roboty budowlane
 • Nr UZP: 68629-2015
 • Termin składania ofert / wniosków: 2014-05-27 09:00:00
 • Miejsce złożenia oferty : Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu ul. Wojska Polskiego 7 68-100 ŻAGAŃ Sekretariat szkoły (parter)
 • Ogłoszono dnia 13.05.2015 Przez Małgorzatę Kalinowską

Treść

Żagań: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu.
Numer ogłoszenia: 37028/09 data zamieszczenia: 13.05.2015.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy                       w Żaganiu , ul. Wojska Polskiego 7, 68-100 Żagań, woj. lubuskie,                                           tel. 68 4781677 faks 68 4775552.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedynka.zagan.pl, www.bip.zagan.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1                w Żaganiu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest „Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Żaganiu” o powierzchni boiska 1324,40m2ograniczonych krawężnikami, składającego się z 1 boiska do piłki ręcznej, 2 boisk do siatkówki oraz 2 boisk do koszykówki. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie:

– boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej

– piłkochwyt szt.1

– piłkochwyt szt.1

– bieżnia 60 mb o nawierzchni poliuretanowej ze strefą startową i mety

– skocznia do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej

– drenaż boiska

– studnia chłonna betonowa

– studzienki drenażowe

– ławki betonowo-drewniane w pasie starobruku-szt.10

– studzienka drenażowa

– utwardzenie ze starobruku

Rozbiórki;

– boisko o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i krawężnikami

– wpusty uliczne wraz ze studzienkami

– bieżnia o nawierzchni żużlowej wraz z krawężnikami do rozbiórki w całości

Istniejące zagospodarowanie od strony budynku szkolnego należy rozebrać następująco;

– nawierzchnia asfaltowa do rozbiórki wraz z krawężnikami

– istniejące korzenie po wyciętych drzewach w pasie zieleni należy wykarczować

Wykorzystanie rozebranych materiałów;

– rozebrany polbruk należy przekazać użytkownikowi

– pozostałe rozebrane materiały należy zutylizować i wywieźć na składowisko odpadów komunalnych

– dostarczenie karty odpadów inwestorowi

 

1.Nawierzchnia poliuretanowo- gumowa o właściwościach i technologii układania określona jest w dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę Projektowanie                  i Nadzory Budowlane Krzysztof Jasiński, ul. Poznańska 25/5, 68-200 Żary- Załącznik Nr 8

2.Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia w zakresie rzeczowym ujętym w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania       i odbioru robót. Powyższe dokumenty należy traktować jako element pomocniczy.

 1. Powierzeniu kierowania robotami kierownikowi budowy, posiadającemu odpowiednie uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 2. Zapewnieniu obsługi geodezyjnej i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej;
 3. Zapewnieniu niezbędnych mediów do należytego prowadzenia budowy (w tym zapewnieniu zasilania elektrycznego na potrzeby budowlane),
 4. Usunięciu wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy i pokrycia

kosztów z tym związanych;

 1. Opracowaniu i przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej (w 2 egz.), zawierającej m.in. oryginalne wyniki badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru, oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem atesty i świadectwa dopuszczające do stosowania (zgodnie z wymogami prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarno-epidemiologicznych i inspekcji pracy) użytych przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych, elementów wykończenia, wyposażenia i technologii, oryginalne instrukcje, opisy i karty gwarancyjne urządzeń zamontowanych w obiekcie będącym przedmiotem zamówienia

8.Wykonaniu badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badań wymaganych na etapie odbioru;

 1. Zapewnienia gwarancji jakości i bezpłatnego serwisu na przedmiot umowy i prace wykonane   w ramach niniejszej umowy oraz wyposażenie i urządzenia tego wymagające, zamontowane             w obiektach – na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego,
 2. Likwidacji swojego zaplecza budowy, uporządkowania terenu w terminie 30 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót,
 3. Udziału w bezpłatnych przeglądach gwarancyjnych po pierwszym, drugim i trzecim roku eksploatacji obiektów. O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i mailem.
 4. Przedmiar robót, dokumentacja projektowa i specyfikacja technicznego wykonania       i odbioru robót na nośniku CD stanowi – Rozdział II specyfikacji.
 5. Wersja papierowa dokumentacji projektowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego, ul. Wojska Polskiego 7 w Żaganiu od 7.30 – 15.00.
 6. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania       i ustaleniami dokumentacji technicznej oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dopuszczalne jest stosowanie rozwiązań materiałowych innych niż zastosowane       w projekcie, ale o parametrach minimalnych odpowiadających lub przewyższających te które przedstawiono w dokumentacji technicznej.
 7. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej na terenie, gdzie będą prowadzone roboty budowlane na podstawie załączonej do specyfikacji dokumentacji projektowej.
 8. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 7 do siwz oraz dokumentacja projektowa opracowanej przez firmę Projektowanie i Nadzory Budowlane Krzysztof Jasiński, ul. Poznańska 25/5, 68-200 Żary- Załącznik Nr 8 siw. z i szczegółowe specyfikacje techniczne – stanowiące Załącznik nr 10 do siwz.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

45212221-1 – Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z poliuretanu przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1          w Żaganiu o powierzchni boiska 1324,40 m2 ograniczonych krawężnikami, składającego się z 1 boiska do piłki ręcznej, 2 boisk do siatkówki oraz 2 boisk do koszykówki. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie: – rozbiórki elementów nie nadających się do ponownego wykorzystania oraz rozbiórki nawierzchni z kostki betonowej i złożenie jej we wskazanym przez zamawiającego miejscu; – piłkochwytów o wysokości 5 m; – chodników (dojść do boisk); – drenaż wgłębny boiska; – ławek przy boiskach; – odtworzenia terenu wokół boisk (wykonanie pasa zieleni wokół boiska). Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 7 do siwz oraz dokumentacja projektowa opracowanej przez firmę Projektowanie i Nadzory Budowlane Krzysztof Jasiński, ul. Poznańska 25/5, 68-200 Żary- Załącznik Nr 8 siwz i szczegółowe specyfikacje techniczne – stanowiące Załącznik nr 9 do siwz.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: 10 000,00 PLN (słownie złotych : dziesięć tysięcy 00/100).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto każde, zrealizowane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. b) siwz.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • o Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami przewidzianymi do kierowania robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia w tym zakresie, w specjalnościach: -konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej; Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. IX pkt 2 lit. c) i d) siwz.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia wymienionego w rozdz. IX pkt 2 lit. a) siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,          a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy                z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze najkorzystniejszej oferty jest;

Cena oraz termin rękojmi i gwarancji

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień umowy zawartej w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w sytuacjach o których mowa w § 62 wzoru umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zagan.pl, www.jedynka.zagan.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu ul. Wojska Polskiego 7, 68-100 ŻAGAŃ od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Brzechwy w Żaganiu ul. Wojska Polskiego 7, 68-100 ŻAGAŃ Sekretariat szkoły (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załącznik nr 7 do SIWZ
specyfikacja
formularze do boiska

Żagań PSP nr 1 drenaż inwestorski

Żagań  PSP nr 1 nawierzchnia boiska

bieznia,skocznia

boisko

zapytanie i wyjasnienie -2
PSP 1 skocznia do skoku w dal ofertowy
PSP 1 bieżna ofertowy

Ławka zgodna z wytycznymi WKZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi 5

Pytania i odpowiedzi 4

Pytania i odpowiedzi 3

pytania i odpowiedzi 6