Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/21Dyrektor szkoły przedkłada dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 zatwierdzone przez radę Rodziców, Radę Pedagogiczną i Samorząd Uczniowski:  1. 14.10.2020 – Środa DEN

  2. 04 - 05.01.2021 poniedziałek, wtorek przed dniem ustawowo wolnym

  3. 25,26,27 05.2021. EGZAMIN KLAS VIII wtorek, środa, czwartek

  4. 28.05.2021wyjazdowa rada szkoleniowa

  5. 04.06.2021 piątek po dniu ustawowo wolnym

W dniach tych szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze, w których mogą uczestniczyć uczniowie. Ze względów organizacyjnych, o uczestnictwie w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych, rodzic lub prawny opiekun zobowiązany jest powiadomić w formie pisemnej wychowawcę klasy lub dyrektora, najpóźniej w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym w/w dzień wolny od zajęć dydaktyczno wychowawczych.

Liczba dni wolnych od nauki zależy od typu szkoły i wynosi dla szkół podstawowych do 8 dni.

Podstawy prawne

  • art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 59; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

  • art. 129 ust. 9, art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 2203)

  • § 5 i § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1603)

  • § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432; ost. zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1335)

Data dodania: 2020-10-08 08:43:29
Data edycji: 2020-10-08 08:43:46
Ilość wyświetleń: 42

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej