Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada Międzynarodowy Dzień Tolerancji

Międzynarodowy Dzień Tolerancji

16 listopada

 

Dnia 16 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO.

CZYM JEST TOLERANCJA I POSZANOWANIE?

„Tolerancja i poszanowanie to fundamentalne wartości związane z celami i zasadami ONZ. Tolerancja wymieniona jest w tekście Preambuły Karty Narodów Zjednoczonych. Także Powszechna Deklaracja Praw Człowieka rozpoczyna się stwierdzeniem, iż wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w godności i prawach. Obdarowani rozumem i sumieniem powinni postępować wobec siebie w duchu braterstwa. Deklaracja Milenijna ONZ potwierdza iż tolerancja, wolność i równość są fundamentalnymi wartościami niezbędnymi we współpracy międzynarodowej.

 

Deklaracja Zasad Tolerancji

Konferencja Generalna UNESCO na swojej 28 sesji w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Inicjatywa ta spowodowana była pogłębiającymi się zjawiskami nietolerancji, przemocy, nacjonalizmu, rasizmu i antysemityzmu, jakim towarzyszy marginalizacja i dyskryminacja mniejszości. Promocja tolerancji i poszanowania ma istotne znaczenie w tworzeniu atmosfery sprzyjającej akceptowaniu różnorodności kulturowej. Artykuł 1 Deklaracji Zasad Tolerancji brzmi:

-Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.-

W Deklaracji państwa członkowskie zdefiniowały pojęcie tolerancji. Według zapisów tolerancja to:

  • Respektowanie cudzych praw i cudzej własności;
  • Uznanie i akceptacja różnic indywidualnych;
  • Umiejętność słuchania, komunikowania się i rozumienia innych;
  • Docenianie rozmaitości kultur;
  • Otwarcie na cudze myśli i filozofię;
  • Ciekawość i nie odrzucanie nieznanego;
  • Uznanie, że nikt nie ma monopolu na prawdę.

W Deklaracji UNESCO państwa członkowskie podkreślają nie tylko konieczność walki z nietolerancją i rasizmem, lecz również znaczenie różnorodności kulturowej.

 

Międzynarodowy Dzień Tolerancji (16 listopada)

Obchody Dnia Tolerancji mają na celu:

  • Znalezienie głębszych przyczyn nietolerancji;
  • Zmobilizowanie opinii publicznej na rzecz tolerancji i informowania jej o niebezpieczeństwach związanych z objawami nietolerancji;
  • Wypracowanie praktycznych wskazówek dla rządów, naukowców i instytucji publicznych, w celu umożliwienia im znalezienia rozwiązań.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły i media.

Pomimo powtarzających się oświadczeń ze strony społeczności międzynarodowej o promowaniu tolerancji i szacunku, wciąż stoją przed nami poważne wyzwania związane z wdrożeniem teorii w praktykę. Rozwój technologii i komunikacji połączony z globalizacją gospodarek, zwiększył integrację i współzależność między cywilizacjami. Rozwój ten w większości wpłynął bardzo korzystnie na sytuację społeczeństw. W niektórych jednak przypadkach stał się przyczyną pogłębienia istniejących nierówności i powstania nowych form rasizmu i nietolerancji.”

 

http://www.unic.un.org.pl/dyskryminacja/tolerancja-poszanowanie.php

http://www.betecare.pl/16-listopada-miedzynarodowy-dzien-tolerancji/

 

 

Data dodania: 2020-11-15 19:27:50
Data edycji: 2020-11-15 19:29:03
Ilość wyświetleń: 100

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski

Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej